Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä 21.5.2018

Rekisterinpitäjä

Speedpassion Ay
Y-tunnus 19928423
Isäntärengintie 7, 02940 ESPOO

Rekisteristä vastaava henkilö

Tony Svartsjö
Isäntärengintie 7, 02940 ESPOO
Puhelin: 0500 517 236
info@speedpassion.fi

Rekisterin nimi

Speedpassion verkkosivuston yhteystietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Speedpassion-verkkosivuston yhteystietorekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhteydenottojen hoitamiseksi sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: nimi, sähköpostiosoite, puhelin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Speedpassion-verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai lähettämällä postitse.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Speedpassion-verkkosivuston yhteystietorekisterin ei-julkiset tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteristä vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteristä vastaavalle taholle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.